open Naar boek: Stad zoekt Boer


Stad zoekt Boer

Opzet en agenda rondetafelbijeenkomsten

De thema's van de onderstaande rondetafels zijn onderling nauw verweven. Tijdens de rondetafelbijeenkomsten is die verwevenheid niet uit de weg gegaan. Tegelijkertijd mag duidelijk zijn dat elk kernthema vraagt om een solide plaatsbepaling op de stedelijke agenda voor het platteland. Uit verscheidene belangengroepen hebben vertegenwoordigers aan de dialoog deelgenomen. Inmiddels zijn alle tafels afgeruimd en is de opbrengst verwerkt tot een Stedelijke Agenda voor het Platteland.
Op 28 november 2006 heeft minister Veerman de Agenda in ontvangst genomen. De Agenda is als pdf beschikbaar (klik hier). Voor een intervieuw met eindredacteur John Huige klik hier.

Hieronder volgen korte beschrijvingen van alle rondetafels en enkele aanvullende 'keukentafels'.


Rondetafel 1.
Nieuwe beelden van het platteland.
Gespreksleider: Giep Hagoort Plaats: Amsterdam Datum: 21 maart 2006 Tijd: 18.00-21.30 uur. Lokatie/adres: De Kunstzaak, 1e Sweelinckstraat 22, 1073 CM Amsterdam. Contactpersoon locatie/tel.nr: Kristien vd Oever 0206754151.
Karakteristiek deelnemers: 23 personen die deels ook deelgenomen hebben aan de eerste boerenkoolsessie. Vooral personen uit Amsterdam en Noord-Holland die stil hebben gestaan bij tekst brochure, zich uitsproken hebben over de urgentie van de 9 thema's en een reactie hebben gegeven op het recente SCP materiaal. Korte schets thema: In Nieuwe Beelden is aan de hand van de genoemde bronnen een schets gegeven van een gewenst platteland, bezien door de bril van de stadsbewoner (vnl Amsterdam). Deze schets wordt gebruikt om de vervolgbijeekomsten te kunnen inkaderen. Ook is gecheckt of sleutelwoorden over het hoofd worden gezien. Sleutelwoorden reader: • Beelden bevorderen/-bemoeilijken het communiceren • De urgentie van een stedelijke agenda • De 8 overige thema's • SCP rapportage • Urgentie LNV beleid Financiering: ASOM Samenwerkende organisaties: De eerste rondetafel was uitsluitend beperkt tot genodigden van ASOM. Documentatie: Researchpaper 01 (John Huige), SCP Rapportgae LNV agenda Vitaal Platteland ASOM materiaal. Namens projectteam waren aanwezig: Hagoort/Huige/Kuiper/Uitenbogaard

Rondetafel 2.
Sociale cohesie en netwerken; innovatie van sociale structuren in de stad en op het platteland.


Berkel Enschot, Foto Joke van den Berg

Gespreksleider: Giep Hagoort, Datum: 20 juni Plaats: De Schalm, Berkel-Enschot. Karakteristiek: Tijdens de rondetafel van 20 juni is geïnventariseerd of de sociale cohesie in een stedelijke wijk kan worden versterkt door uit te gaan van wat genoemd wordt ิdorpse waardenี. Berkel-Enschot functioneerde hierbij als referentiekader. De heer Joop Blom, voorzitter van de dorpsraad, is mede-opsteller van de nota Gereedschapskist Dorps Milieu waarin een benadering is geschetst voor een unieke inrichting van een dorpse infrastructuur. Door het grote aantal deelnemers is vurig gedabatteerd over de vraag welke uitgangspunten en aanpak kenmerkend zijn voor de sosiale cohesie in een dorpse gemeenschap en of die ook bruikbaar zijn in niet-dorpse gemeenschappen. Enkele gehoorde opmerkingen: 'verenigingsleven biedt in een dorp een sociaal absorpsie vermogen', 'bij sociale cohesie gaat het om de mate waarin mensen georganiseerd burger zijn', 'in een dorp draait alles om ontmoetingen', 'een dorp bestaat en groeit en bloeit dankzij sociale structuren. Vanuit ASOM hebben deelgenomen: Ardi Roelofs, Dorian Maarse, Erik Uitenbogaard en Gabriëlle Kuiper.


Berkel Enschot, Foto's Joke van den Berg

Rondetafel 3.
Jongeren; hoezo verschillen tussen stad en platteland?
Gespreksleider: Remy Harrewijn. Datum: 22 juni Plaats: Den Bosch Tijd: van 17.00 - 20.30 uur, bij K2 thuis. Karakteristiek: Remy Harrewijn organiseerde vanuit zijn bedrijf Festina Lente de rondetafel over jongeren in relatie tot stad en platteland. Remy is onlangs afgestudeerd in Europees kunstmanagement (master degree) en is met zijn leeftijd van 23 jaar de jongste deelnemer aan het ASOM expertisenetwerk. "Het platteland is gevaarlijk onbekend" en "mensen in de stad zoeken meer ruzie", voorbeelden van tegenstellingen die duidelijk werden na twee sessies in gesprek te zijn geweest met jongeren over hun connectatie met platteland en stad. Na op 22 juni met een aantal jongeren van tussen de 14 en 17 jaar oud, geboren en getogen in de steden Oss en Tilburg het platteland te hebben geanaliseerd, hebben we op 11 juli jongeren van het platteland uitgedaagd om te reageren op de krachtige stellingen van hun leeftijdsgenoten. Het resultaat blijkt boven verwachting als we de gesprekken koppelen aan het beeldend materiaal (collages, one-liner enquetes, filmpjes, geleide fantasien en foto's) dat we verzameld hebben niet zonder dank aan Paul en Pascalle van K2, Brabants kenniscentrum Jeugd. Vanuit ASOM waren aanwezig: Giep, Matthijs en Remy. De jongerentafel werd georganiseerd ism met K2 (www.k2.nl).


Den Bosch, Foto's Remy Harrewijn

Rondetafel 4.
Multiculturele invloed: welke betekenis hebben nieuwkomers op de interactie tussen stad en platteland?


Gorinchem, Foto medewerker van De Heul

De keukentafel in Gorinchem van 31 mei en het interview met de heer Ait Chitt (Stimulans) geldt als een opmaat van deze rondetafel. Met de provincie Zuid Holland en Stimulans zal worden overlegd of de komende rondetafel een breed bereik kan krijgen in de richting van beleidsmakers. Stond de agrarische benadering centraal tijdens de keukentafel, de rondetafel over multicultureel moet leiden tor beleidsaanbevelingen. Het interview met de heer Ait Chitt (Stimulans) is hier te downloaden.


Rondetafel 5.
Gebruikersgroepen; wie speelt welke rol bij de interactie tussen stad en platteland?
Uit het verslag: De aanbevelingen en actiepunten van de groep stedelijke gebruikers zijn divers van aard, maar bepaald de moeite van het vermelden: • De stad / de stedeling moet bereid zijn om kennis te nemen wat er op het platteland gebeurd in termen van dierenwelzijn. Gebruikers moeten weten wat het betekent als je het aller-goedkoopste kippetje wilt. • Schaf de kinderboerderij af. Kinderboerderijen geven een foutief romantisch beeld van een boerderij. Organiseer in plaats daarvan bezoekmogelijkheden bij boerderijen dicht bij de stad. • Verbeter de toegankelijkheid van het landelijk gebied vanuit de stad. Meer wandelroutes, fietsbruggetjes, verbindingsroutes voor de natuur. Een jammer genoeg verdwenen maar relatief goedkope en duurzame verbinding kan gerealiseerd worden met de aanleg van eenvoudige trambanen. • De stad moet primair de probleemeigenaar zijn of worden van de stadsranden (ook al behoren deze feitelijk tot een andere (vaak kleinere) gemeente). Deze verantwoordelijkheid moet transparant en zonder dubbele bodem voor gebiedsuitbreiding zijn. • Een aparte projectwethouder in de stad voor het platteland geeft inhoud aan de verantwoordelijkheid en zal sneller tot positief resultaat leiden voor stad en voor platteland. • Boerenmarkten zijn belangrijk voor de stad en voor het platteland. Bioproducten hebben een goede prijs/kwaliteitverhouding. Maatschappelijke organisaties, gemeenten, provincies en ministeries kopen bio in. • Er moet aandacht zijn voor de cultuurhistorische relaties tussen stad en platteland. • Kom niet steeds met nieuwe bestuurlijke initiatieven, met experimenten en pilots. Zet beleid op met mogelijkheden voor bijstellingen voor meerdere jaren. • Maak een portal of centrale website voor de marketing van plattelandsproducten: voedsel, recreatie, toerisme, cultuurhistorie.

Onderwerpen waarover nog lang en veel gepraat kan worden. De stedelijke gebruikers zijn bereid mee te denken, mee te werken. Stedelijke gebruikers zijn voor het platteland te belangrijk om te negeren. De stedelijke agenda voor het platteland van ASOM wil dat debat bevorderen.
Deelnemers aan het rondetafelgesprek op 130906 waren: Ko Droogers, Henk Dikker Hupkes, Chris Zijdeveld, Piet de Wit, Naut Kusters, Miranda Meijster en Jeroen Vis. Gespreksleiding ASOM Giep Hagoort.


Rondetafel 6.
Cultureel ondernemerschap op het platteland?
Deze rondetafel had het karakter van een dagvullend seminar voor een gezelschap van circa 100 deelnemers. Het programma voor deze dag is verzorgd in samenwerking met PeerGrouP en vond plaats in het Strokasteel te Veenhuizen. Centraal stond het verhaal van artistiek leider Sjoerd Wagenaar (artistiek betekenis geven aan kunst en cultuur vanuit het werken en wonen op het platteland). Naar dit verhaal hebben deelnemers (kunstmanagers, kunstenaars, beleidsmakers) gekeken met een stedelijke bril en stelden zich de vraag wat zijn de interactiemogelijkheden tussen stad en platteland. Het verhaal van Wagenaar gold als kapstok voor aangrenzende activiteiten als voorstellingen, lezingen, presentaties en fieldstrip.


Foto's: Joke van den Berg en Erik Uitenbogaard

Datum: 18 september 2006, te Veenhuizen (Drenthe), aanvang 12.00 uur.
Programma: Welkom door Henk Timmerman, Ontwikkelingsbureau Veenhuizen / Opening door Giep Hagoort, dean ASOM, programmaleider Stad zoekt Boer / Introductie, werkwijze, ervaringen Strokasteel door Sjoerd Wagenaar, kunstenaar / Platteland en theater, lezing Dragan Klaic (oud directeur Nederlands Theaterinstituut) / Voorstelling De Papalagi van Sjoerd Wagenaar, Rieks Swarte en Maureen Tauwnaar / Presentaties Pia van den Berg (Engelenbak Amsterdam), Dennis Meyer (Jong Vee Het Lab Utrecht), Loes Heebink (Kunst in Kolderveen). / Netwerksessies en best practices m.m.v. John Huige, Erik Uitenbogaard en Remy Harrewijn / Afsluitend buffet met bewoners uit de omgeving en met een slotwoord van wethouder J. Dam (o.a. landschap, I-landelijk gebied) gemeente Noordenveld (w.o. Veenhuizen) Met steun van het ministerie van LNV, Stichting Vrienden van het Platteland, Stichting DOEN,PeerGrouP, Via Traiectum, e.v.a.


Rondetafel 7.
Nieuwe distributiemogelijkheden; mailorder voor de bioboerderij?
Centraal stonden in deze rondetafel de mogelijkheden en kansen van regionale boerenmarkten in grootstedelijke gebieden. Maastricht, 31 augustus.


Maastricht, Foto's Remy Harrewijn


Rondetafel 8.
Vitaal ondernemerschap; randen van de stad

Datum: 13 oktober 2006, te De Bilt. Wat is de rol en de betekenis van een boerenbedrijf in de directe periferie van de grote stad? Ingeklemd tussen de uitvalswegen van de stad Utrecht heeft een boerenbedrijf jarenlang een eigen stoplicht gehad voor het verweiden van de koeien. Inmiddels is dat stoplicht vervangen door een eigen tunnel. Voldoende voor een vitaal boerenbedrijf, of moet er meer gebeuren? Bij boer en boerin Wismeijer (zorgboerderij, vergaderfaciliteit), te De Bilt hebben we de reacties besproken vanuit de stad op het verbreed boeren (naast veeteelt of akker/tuinbouw ook zorg, educatie, milieubeheer, sport, conferentieoord, art-farm en verkoop aanpalende producten). Er zijn antwoorden gezocht op de vraag hoe vanuit de stad het verbreed boeren ondersteund kan worden. Deelnemers waren boeren en boerinnen die een boerderij runnen met een verbrede functie en stedelingen die actief zijn op de gebieden van het verbreed boeren. Aan de rondetafel ging een theaterstuk (in de boerenschuur) vooraf, uitgevoerd door JongVee (voor een zeer korte video-impressie klik hier).


Foto's Erik Uitenbogaard


Rondetafel 9.
Bestuur en beleid; wat zijn de verantwoordelijkheden en nieuwe mogelijkheden van de lokale bestuurders?
Op 26 september 2006 is op Kasteel Groeneveld een rondetafel georganiseerd met als hoofdthema Bestuur en beleid. Tijdens deze rondetafel is met experts uit verschillende sectoren een eerste proeve van de Stedelijke Agenda voor het Platteland tegen het licht gehouden. Het ISP-project was te gast op Kasteel Groeneveld, een belangrijke lokatie voor het ministerie van LNV met betrekking tot de interactie tussen stad en platteland.


Foto's Erik Uitenbogaard


Rondetafel 10.
Vrouwen, actief in de stad en op het platteland
Datum: 27 september 2006. Welke rol kunnen vrouwen vervullen ter versterking van de band tussen de stad en het platteland? Een rondetafel in samenwerking met de emancipatieorganisatie Equivalent te Almelo.


Foto's Joke van den Berg


Rondetafel 11.
Van voedselketens naar voedselplatforms?
Op 25 september 2006 vond deze rondetafel plaats in opdracht van het ministerie van LNV. Centrale thematiek: Hoe versterken we de band tussen stedeling en boer in hun functie van consument en voedselproducent. Wat is de meerwaarde van de schakels in de voedselketen? AH als privaat-publieke marktplaats? Een rondetafel met deelnemers uit de stad, de agrarische sector, experts uit de vleesindustrie, consumentenbelangen, slow food, gemeentelijke overheid en medewerkers van het ministerie van LNV die helderheid gebracht heeft in de weerbarstigheid van bestaande voedselketens en het economisch balang van de grote getallen. Het gezelschap was te gast bij boer en boerin Van den Boom te Best (nabij Boxtel).


Foto's Erik Uitenbogaard

____________________________

Keukentafels
In aanvulling op de bovenstaande rondetafelbijeenkomsten ontstonden er ook meer of minder spontane keukentafelgesprekken. Deze overwegend ad-hoc gerealiseerde gesprekken hadden een minder gestructureerd karakter en vonden plaats in kleiner gezelschap. Keukentafelgesprekken zijn vergelijkbaar met de leverancier aan huis die even tijd neemt om aan de keukentafel met een kop koffie elkaar bij te praten. Hieronder staan er enkele.

Keukentafel
Voedsel; wat zullen we eten?


Babel, Foto Joke van den Berg

Gespreksleider: Giep Hagoort Plaats: Utrecht Datum: 10 mei 2006 Tijd: 20.00-21.30 uur. Lokatie/adres: Babel, Oudenoord Utrecht.
Ook deze keukentafel maakte onmiddellijk reacties los: 'Zou bij de ernstige veranderingen op het platteland een relatie met visserij, waarbij kennis verloren gaat, opgaan?' 'Wat opmerkelijk dat in het grotestedenbeleid geen expliciete koppeling is gemaakt met de interactie tussen stad en platteland!' Harald Roelevink licht toe hoe bij een planologisch project dat zich onder de naam 'Mastenbroek' (Google vooral eens 'polder mastenbroek') afspeelt in de provincie Overijssel kunst als interactief smeermiddel helpt bij het vernieuwend denken. Marijke Orthel zet uiteen hoe zij als stadsbewoonster invulling geeft aan de relatie met het platteland, met name waar het de bewuste keuze van voedsel betreft. Zij schetst hoe een winkelier (Rio de Bio - http://www.riodebio.nl/) inventief producten uit de regio betrekt en met name seizoensgebonden producten aanprijst. De producten zijn qua prijs niet duurder dan vergelijkbare producten in de supermarkt maar wel opmerkelijk smakelijker. Bovendien 'doet het iets met je' als je sla eet uit Maarssen of appels uit Bunnik. Het heeft Marijke bovendien beïnvloed in haar relatie met de directe omgeving van Utrecht. 'Je kijkt anders als je in de omgeving van Utrecht fietst.' Bewust voedsel kopen leidt ook tot interesse voor landelijke aspecten (scharrelkippen, hoogstam-appelbomen, bio-boeren etc.). Vooroordelen blijken een belangrijke rol te spelen: geitenwollensokken, duur, weinig keuze, wormstekig, etc. Bij die beeldvorming lijkt met name de rol van de media bepalend voor economisch en maatschappelijk succes (nu elitair). Helder is dat zicht op de keten-benadering een gunstig effect heeft: boer-winkelier-consument-omgeving-boer. Andere, vergelijkbare benaderingen zijn: 'adopteer een kip' (http://www.adopteereenkip.nl/) en adopteer een (biologische) appelboom (http://www.adopteereenappelboom.nl/).


Keukentafel
Allochtonen 1e generatie; wat de boer niet kent…
Datum:
31 mei 2006, te Gorkum
Voor deze tafel is gebruik gemaakt van het interview met de heer Ait Chitt (Stimulans), zie rondetafel nr. 4

Keukentafel
Jonge boeren

Jonge boeren uit het Kromme Rijngebied gaan publiek. Eric Hees (CLM) heeft met een aantal boeren in dit gebied plannen uitgezet. Inmiddels zoeken de boeren het contact met politici en via ASOM met de stad. De ontmoeting heeft plaats gevonden op 23 augustus.


Boerderij en keukentafel Bas en Joan van Donselaar, Foto's Erik Uitenbogaard

Keukentafel
Interactie stad & platteland & de rol van vrouwen

Vrouwen van het platteland hebben op 5 juli bij Equivalent in Almelo een middag gediscussieerd over de ASOM agenda "interactie tussen stad en platteland". Giep Hagoort, man, nam aan het gesprek deel.

Projectteam:
Giep Hagoort, giephag@ision.nl, 0650 277 684 (rondetafels)
John Huige, johnhuige@planet.nl, 0652 053 895 (publicaties)
Erik Uitenbogaard, erik@viatraiectum.nl, 0615 633 552 (communicatie)
Gabriëlle Kuiper, info@gabworks.com, 0641 204 321 (productie)

 

Amsterdam School of Management